1. DADES IDENTIFICATIVES:

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), Serra López Odontòlegs S.L.P., li informa del següent:

 • Denominació social: Serra López Odontòlegs S.L.P.
 • CIF: B55369540
 • Domicili social: Bisbe Lorenzana 33 bis, 4-2, 17002, Girona
 • Inscrita en: el Registre Mercantil de Girona “CSV:12814001-INC-19179428-INR-60376327”
 • Telèfon: 972215384
 • Correu electrònic: info@clinicadentalserralopez.com
 • Autorització administrativa: Registre sanitari E17051703
 • Autorització administrativa: RX-GI/01109
 • Contacte DPO: SRCL Consenur S.L. delegadopd@stericycle.com
 • Doctors col·legiats: Anna López Serra (número col·legiada 4402), Eduard Sabater Pujadas ( número de col·legiat 6230 ), Jordi Tomàs Aliberas (número de col·legiat 5475) i Núria Oliva Herrero ( número de col·legiada 4004) .

2. ÚS DEL PORTAL:

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, però per poder complir amb les finalitats d’alguns dels serveis oferts per Serra López Odontòlegs S.L.P. l’usuari ha d’omplir prèviament el corresponent formulari. Per tant, si no es faciliten les dades necessàries o no ho fa correctament no podran atendre les sol·licituds, sense el perjudici que podrà visualitzar lliurement el contingut de la web.

3. USUARIS:

L’accés i/o ús d’aquest portal atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment. L’Usuari:

 • Garanteix que ha informat als tercers dels que faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a Serra López Odontòlegs S.L.P. per als fins assenyalats.
 • És responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a Serra López Odontòlegs S.L.P o a tercers.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Serra López Odontòlegs S.L.P per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Serra López Odontòlegs S.L.P o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Serra López Odontòlegs S.L.P.. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Serra López Odontòlegs S.L.P.. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines de Serra López Odontòlegs S.L.P..

5. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:

Serra López Odontòlegs S.L.P. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

6. MODIFICACIONS:

Serra López Odontòlegs S.L.P. es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

7. ENLLAÇOS:

En el cas que en el portal es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, Serra López Odontòlegs S.L.P. no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas el Serra López Odontòlegs S.L.P. assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

8. DRET D’EXCLUSIÓ:

Serra López Odontòlegs S.L.P. es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

9. GENERALITATS:

Serra López Odontòlegs S.L.P. perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

10. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA:

Serra López Odontòlegs S.L.P. podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.


POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades , així com en la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades, Serra López Odontòlegs S.L.P. li informa del següent:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El responsable del tractament és Serra López Odontòlegs S.L.P.. Les dades identificatives es troben en el punt 1 de l’AVÍS LEGAL.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Serra López Odontòlegs S.L.P. tractarà la informació que faciliti l’usuari a través del Lloc Web per tal de gestionar la prestació dels serveis sol·licitats i la gestió administrativa derivada dels mateixos, així com remetre periòdicament newsletters, comunicacions comercials sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb l’activitat professional de Serra López Odontòlegs S.L.P. quan l’usuari ho autoritzi, i per valorar la candidatura de l’usuari en el cas que es recullin currículums a través del web.

Durant quant de temps es conservaran les seves dades?

Les dades personals es conservaran mentre l’usuari no sol·liciti la supressió dels mateixos i, en tot cas, durant els anys necessaris per complir les obligacions legals que estableixi la normativa vigent, o per fer front a les possibles responsabilitats que poguessin sorgir.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La legitimació de Serra López Odontòlegs S.L.P. per dur a terme el tractament de les dades dels usuaris es basa en el consentiment de la persona interessada.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Amb caràcter general les dades no seran cedides a tercers, llevat que ho estableixi la legislació vigent.

Quins són els drets de l’usuari?

L’usuari té dret a obtenir confirmació sobre si Serra López Odontòlegs S.L.P. està tractant dades personals que li concerneixen o no. Tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaries per als fins que van motivar la seva recollida. En determinades circumstàncies l’usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals, i en aquest cas únicament es conservaran bloquejats per a l’exercici o la defensa en reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els usuaris podran oposar-se al tractament de les seves dades, en aquest cas Serra López Odontòlegs S.L.P. deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o defensa de possibles reclamacions . A més dels drets anteriors, l’usuari també tindrà el dret a retirar el consentiment i el dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control. Disposa de la informació necessària en www.agpd.es. Vostè podrà exercir materialment els seus drets aportant còpia del seu DNI o document oficial que li identifiqui, mitjançant l’enviament d’un mail o per correu postal dirigint-se a Serra López Odontòlegs S.L.P., les dades identificatives es troben en el punt 1 de l’AVÍS LEGAL.

Quines mesures de seguretat implantem per protegir les seves dades?

Serra López Odontòlegs S.L.P. tractarà les dades de l’Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el que preveu la normativa d’aplicació, adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.